คุณอยู่ที่นี่
หน้าแรก > ข่าวทั่วไป > จ้องหน้า”สมเด็จพระสังฆราช”แล้วน้ำตาไหล วัวใหญ่ขอทรงเมตตา สาธุ ๆ พุทธบารมี(รายละเอียด)

จ้องหน้า”สมเด็จพระสังฆราช”แล้วน้ำตาไหล วัวใหญ่ขอทรงเมตตา สาธุ ๆ พุทธบารมี(รายละเอียด)

จ้องหน้า”สมเด็จพระสังฆราช”แล้วน้ำตาไหล วัวใหญ่ขอทรงเมตตา สาธุ ๆ พุทธบารมี(รายละเอียด)

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ วาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ในการนี้สมเด็จพระสังฆราช ได้ทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ วาสนะเวศม์ เป็นปีที่ ๓๑

ทั้งนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระสัมโมทนียกถา ว่า “เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระอุปัชฌายะของอาตมภาพ ได้ทรงพระกรุณาประทานกำเนิดกิจการวาสนะเวศม์ และทรงอุปถัมภ์กิจการสาธารณกุศลไว้อีกมากมายหลายแห่ง ทรงเอาพระทัยใส่ในงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นพิเศษ

 

เราทั้งหลาย ผู้ล้วนเป็นศิษยานุศิษย์ และผู้เคารพเลื่อมใสในพระองค์ ยังคงร่วมกันสืบสานพระปณิธาน สนับสนุนกิจการที่พระองค์ได้ประทานกำเนิดไว้ให้เจริญก้าวหน้าสืบมาเช่นนี้ นับว่าเป็นกตัญญูกตเวที รู้จักสนองพระเดชพระคุณบูรพาจารย์ ด้วย ‘ปฏิบัติบูชา’ กล่าวคือ ได้ร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดีตามแบบอย่างที่ทรงวางแนวทางไว้ เพื่อเทิดทูนอุทิศถวายแด่พระองค์อย่างสม่ำเสมอ เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง

 

บุคคลผู้มีความกตัญญูกตเวที ย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดี ถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่าย สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่า ‘ภูมิ เว สปฺปุริสฺสานํ กตญฺญูกตเวทิตา’ ความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นภูมิของคนดี

และเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดี มีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอ ผลดีคือความสุขความเจริญ ย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้ว เสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไร ก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเอง”

ขอบคุณ เฟสบุ๊คกล้วยน้ำว้าสุก

Similar Articles

Leave a Reply

Top
%d bloggers like this: