คุณอยู่ที่นี่
หน้าแรก > ข่าวทั่วไป > เปิดเงินเดือน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้รับแต่ละเดือน

เปิดเงินเดือน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้รับแต่ละเดือน

เปิดเงินเดือน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้รับแต่ละเดือน

เฟซบุ๊คคนดีต้องมีที่ยืน ได้ออกมาเปิดเผยเงินเดือนของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ของไทย และตำแหน่งที่ได้ดำรงอยู่ในปัจจุบัน ว่าแต่ละเดือนนั้นท่านได้เงินเดือนแต่ละเดือนเท่าไร โดยระบุว่า…

เงินเดือน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้รับต่อเดือน
:: นายกรัฐมนตรี 75,590 บาท + เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท
:: หัวหน้า คสช. 75,590 บาท + เงินเพิ่มเดือนละ 50,000 บาท
:: เบี้ยเลี้ยวันละ …. บาท
>> สรุปรวมเงินเดือน 251,180 บาท (ยังไม่รวมเบี้ยเลี้ยงต่อวัน)
>> อ่านว่า สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท (ยังไม่รวมเบี้ยเลี้ยงต่อวัน)

ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน
:: 1. ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557
:: 2. ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2557
:: 3. ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557
:: 4. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2557
:: 5. ประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
:: 6. ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2557
:: 7. ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2557
:: 8. ประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557
:: 9. ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
:: 10. ประธานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และ ประธานกรรมการข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
:: 11. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2557
:: 12. ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2557
:: 13. ประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558
:: 14. ประธานกรรมการ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน[23]ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
:: 15. ประธานกรรมการ คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
:: 16. ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559
:: 17. ประธานคณะกรรมการโครงการสานพลังประชารัฐ ตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2559
:: 18. ประธานคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2559
:: 19. ประธานสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 6 ตุลาคม 2559
:: 20. ประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560
:: 21. ประธานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560
. และเขายังเป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติ ต่าง ๆ ที่ออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
:: 22. ประธานกรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตั้งแต่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558
:: 23. ประธานกรรมการ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตั้งแต่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
:: 24. ประธานกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558
:: 25. ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำลังพลสำรอง ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
:: 26. ประธานกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
:: 27. ประธานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560
:: 28. ประธานคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
:: 29. ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

… ไม่แน่ใจว่าตำแหน่ง “ประธรรมกรรมการ” ต่างๆนี้ มีเงินเดือนหรือเปล่า

นี่คือ ค่าตอบแทน ที่มาของการออกมาพูดทุกวันศุกร์
นี่คือ ค่าตอบแทน ที่ออกมาบอกว่าให้ประชาชนเสียสละภาษี
นี่คือ ค่าตอบแทน ตัดเบี้ยยังชีพคนชรา
และนี่คือ ค่าตอบแทน การเสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง

… ปล. #ไม่มีหน่วยงานใดสามารถตรวจสอบได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก คนดีต้องมีที่ยืน

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top